Regulamin sklepu internetowego

Regulamin zakupów w sklepie internetowym kidsrooms.pl

obowiązujący od 20.06.2022r.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. kidsrooms.pl/Sklep internetowy – to sklep internetowy, prowadzony przez Brygidę Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kids Rooms Brygida Nowak, adres: ul. Gruzełki 20, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6451804040, REGON: 520892846, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@kidsrooms.pl. Sklep internetowy prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie kidsrooms.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia;
 2. Sprzedający – Brygida Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kids Rooms Brygida Nowak, adres: ul. Gruzełki 20, 42-600 Tarnowskie Góry;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu kidsrooms.pl);
 4. Kupujący/Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 6. Przedsiębiorca-konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Towar – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w Sklepie internetowym;
 8. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Zamówień składanych przez Kupujących;
 9. Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system kidsrooms.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 11. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.
 12. Umowa – umowa sprzedaży towarów bądź usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Administrator danych osobowych – Brygida Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kids Rooms Brygida Nowak, adres: ul. Gruzełki 20, 42-600 Tarnowskie Góry.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep kidsrooms.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego – w tym o celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują w Polityce prywatności.   
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu kidsrooms.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu kidsrooms.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy Regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie kidsrooms.pl.
 4. Celem prowadzenia sklepu kidsrooms.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.
 5. Korzystanie ze sklepu kidsrooms.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem kidsrooms.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§ 3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu kidsrooms.pl

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu kidsrooms.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu kidsrooms.pl za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

§ 4

Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep kidsrooms.pl towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.kidsrooms.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie Sklepu internetowego podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, naturalnych właściwości surowca, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.
 1. Kupujący mają możliwość korzystania z kidsrooms.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym oraz złożonych przez niego Zamówieniach. Świadczenie usług w ramach zarejestrowanego Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z kidsrooms.pl dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@kidsrooms.pl zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których kidsrooms.pl jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego – w takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania Zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy kliknąć w zakładkę „Zarejestruj się”. Kolejno, należy w treści rubryki rejestracyjnej wskazać adres e-mail oraz wybrane przez Kupującego hasło. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym a kidsrooms.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez kidsrooms.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Na każdy sprzedany produkt Sprzedający może wystawić fakturę, która może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 4. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu ikonki „Koszyk” znajdującej się w prawym górnym rogu strony.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

§ 5

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu kidsrooms.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu kidsrooms.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Brygida Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kids Rooms Brygida Nowak, w Tarnowskich Górach.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6

Procedura składania zamówień

 1. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie kidsrooms.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.kidsrooms.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem  kidsrooms.pl.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Klikając w ikonkę koszyka, Klient będzie mógł zweryfikować ilość wybranych towarów znajdujących się w Koszyku, ich cenę jednostkową, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia przy uwzględnieniu wybranej formy dostawy.
 5. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.
 6. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, gdzie następnie ma możliwość wyboru formy złożenia zamówienia oraz sposobu dostawy towaru. Kupujący ma możliwość kontynuować poprzez zakupy bez rejestracji, wypełniając rubryki formularza zamówienia lub zalogować się przy pomocy posiadanego Konta klikając w zakładkę „Zaloguj się”, jak również założyć Konto, klikając w zakładkę „Zarejestruj się”.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię, nazwisko, adres Kupującego;
  1. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  1. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.
 8. Po złożeniu zamówienia oraz złożeniu oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem, Kupujący finalizuje transakcję klikając w zakładkę „Kupuję i płacę” gdzie zostaną mu udostępnione dane do wykonania płatności lub zostanie przekierowany na stronę właściwą dla wybranego przez siebie sposobu płatności. W przypadku braku opłacenia Zamówienia w terminie 7 dni od daty jego złożenia, Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.
 9. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie kidsrooms.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.  
 11. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez kidsrooms.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od kidsrooms.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a kidsrooms.pl.  
 12. Możliwe są następujące formy płatności:
 13. przelewem – forma płatności dla klientów preferujących wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu kidsrooms.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji;
 14. płatność online – płatność jest realizowana za pośrednictwem bankowości internetowej – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu paybylink.pl o dokonaniu płatności przez Kupującego.
 15. Świadczenie przez kidsrooms.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem kidsrooms.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez kidsrooms.pl albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem kidsrooms.pl.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Kupujący ponosi koszty dostawy towaru, które wyszczególnione są na etapie składania Zamówienia.
 2. Towary zamówione za pośrednictwem kidsrooms.pl dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.
 3. Termin otrzymania zamówienia to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.
 1. Czas dostawy zamówienia wskazany jest każdorazowo na etapie składania Zamówienia, przy czym w przypadku zamówienia kilku towarów, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, Sprzedający zastrzega, że termin realizacji zamówienia będzie liczony dla produktu z najdłuższym czasem realizacji.
 2. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta, Sprzedający przekazuje za pośrednictwem poczty e-mail Kupującego informację potwierdzającą nadanie przesyłki.
 3. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep kidsrooms.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przedstawieniu Kupującemu ostatecznych kosztów dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.  

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.)
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kidsrooms.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymany dokument potwierdzający sprzedaż.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, kidsrooms.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Kidsrooms.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać na adres, z którego nadano przesyłkę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z przekazaną przez niego specyfikacją.

§ 9

Procedura składania reklamacji

 1. Sklep kidsrooms.pl odpowiada za wady towarów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą: konsumencką oraz na rzecz Przedsiębiorcy-konsumenta, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. W przypadku transakcji realizowanych z podmiotami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.  
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: kontakt@kidsrooms.pl, lub w formie pisemnej na adres kidsrooms.pl, ul. Gruzełki 20, 42-600 Tarnowskie Góry. Dla złożenia reklamacji, Kupujący może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 4. Sklep kidsrooms.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.  
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, kidsrooms.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.
 6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi sklep kidsrooms.pl.
 7. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub jego elementu, Kupujący zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego, powstrzymując się jednocześnie z realizacją montażu towaru. W przypadku wykonania montażu i/lub skręcenia towaru z elementem, który zawiera wadę, Kupujący będzie zobligowany do wykazania, iż wada towaru powstała jeszcze przed dostarczeniem towaru do Kupującego. 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozostałych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji obejmujących w szczególności:

 1. Internetową platformę ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – przy zgłoszeniu należy podać adres e-mail Sprzedającego tj. kontakt@kidsrooms.pl.
 2. Bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 11

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedające świadczy na rzecz Kupujących za pomocą drogi elektronicznej dodatkowe usługi nieodpłatne:
 2. Formularz kontaktowy;
 3. Newsletter;
 4. Prowadzenie Konta Kupującego.
 5. Usługi o których mowa w § 11 pkt. 1 są świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Sprzedający jest uprawniony do wyboru i zmiany rodzaju form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmian Regulaminu.
 6. Usługa formularza kontaktowego dostępna jest po kliknięciu w zakładkę „Kontakt” i umożliwia wysyłanie wiadomości do Sprzedającego.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi adres swojej poczty elektronicznej w zakładkę znajdującą się na dole strony. Usługa Newsletter obejmuje przesyłanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych produktach lub promocjach obowiązujących w ofercie Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Kupującego.
 8. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i obejmuje udostępnienie Kupującemu dedykowanego panelu w ramach kidsrooms.pl, który umożliwia w szczególności modyfikację danych które podał na etapie rejestracji, śledzenie stanu realizacji Zamówienie oraz weryfikację historii złożonych zamówień. Kupujący, który dokonał rejestracji może pod adresem kontakt@kidsrooms.pl zgłosić żądanie usunięcia Konta, które Sprzedający realizuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 9. Wszelkie reklamacje w zakresie realizacji usług, o których mowa w § 11 należy zgłaszać Sprzedającemu pod adresem kontakt@kidsrooms.pl.

§ 12

Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep kidsrooms.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu kidsrooms.pl lub w inny sposób mu szkodzą.  
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej kidsrooms.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem kidsrooms.pl zawierane są w języku polskim.
 3. Kidsrooms.pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep kidsrooms.pl w ramach www.kidsrooms.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 5. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Sprzedającego.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej kidsrooms.pl w zakładce Regulamin pod adresem www. kidsrooms.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem kidsrooms.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.  
 9. Sklep kidsrooms.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. Kidsrooms.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem kidsrooms.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu na stronie www. kidsrooms.pl.
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Kupującego.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2022  r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 2. Formularz odstąpienia od umowy;
 3. Formularz reklamacyjny.
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.